ധനു-ഭാഗ്യസംഖ്യ
മൂന്നും മൂന്നിന്‍റെ ഗുണിതങ്ങളും നാലും ഏഴും ധനു രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനമ്പറുകളാണ്.

രാശി സവിശേഷതകള്‍