ധനു-ഭാഗ്യനിറം
മഞ്ഞ, ഇളം നീല, ഇളം പച്ച, റോസ് നിറം, മജന്ദ എന്നിവയാണ് ധനുരാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യനിറങ്ങള്‍. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഇവര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

രാശി സവിശേഷതകള്‍