വാരഫലം

വൃശ്ചികം
പ്രേമത്തിന്‌ ശക്തമായ തടസ്സം. വിവാദം ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ കലഹം വര്‍ദ്ധിക്കും. തൊഴിലില്‍ അംഗീകാരം. വിദേശയാത്രയ്ക്ക്‌ യോഗം. വിദ്യാരംഗത്ത്‌ ശോഭിക്കും. പൂര്‍വികഗൃഹം ലഭിക്കും. രോഗശാന്തി, വിദേശയാത്രാതടസ്സം മാറും. വാഹനങ്ങളിലൂടെ അപകടസാധ്യത. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക്‌ യോജിച്ച തൊഴില്‍ കിട്ടും. രോഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. വാഹനലബ്‌ധിക്ക്‌ യോഗം. വിദ്യാതടസ്സം വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രൊമോഷന്‌ തടസ്സം. ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.