വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും

കാക്ക ദേഹത്ത് കാഷ്ഠിച്ചാല്‍ ദോഷം!

വെള്ളി, 23 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2022