-->

വയല്‍ക്കിളികളുടെ സമരത്തോടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സമീപനം ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

വയല്‍ക്കിളികളുടെ സമരത്തോടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സമീപനം ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

മൊത്തം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ (0) Monday, March 26, 2018
Widgets Magazine