വാണിജ്യ വാര്‍ത്ത

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, പവന് വില 33,360

വെള്ളി, 26 മാര്‍ച്ച് 2021